NÁVRH NOVEJ A INOVATÍVNEJ METODIKY

PRE SPOLUPRÁCU NA KULTÚRNOM DEDIČSTVE

NADNÁRODNÉ PARTNERSTVO

Mapa

Diputación de Palencia
Adesper
Servima

CoraNe

AEGEAS

Agrointitut Nitra

Siskali

 • Diputación de Palencia
  Adesper
  Servima

 • CoraNe

 • AEGEAS

 • Agrointitut Nitra

 • Siskali

  KOORDINÁTOR
  Diputaciónde Palencia

  Diputación
  de Palencia

  Provinčná rada Palencia je inštitúcia v Španielsku, ktorá spravuje autonómnu vládu provincie. Provincia je miestnou organizáciou, ktorá združuje obce, ktoré majú svoje vlastné zákony a môžu sa nimi riadiť.

  • Diputaciónde Palencia
  • Diputación
   de Palencia

   Provinčná rada Palencia je inštitúcia v Španielsku, ktorá spravuje autonómnu vládu provincie. Provincia je miestnou organizáciou, ktorá združuje obce, ktoré majú svoje vlastné zákony a môžu sa nimi riadiť.

   Inštitúcia napĺňa tieto funkcie:

   1. Koordinácia miestnych služieb s cieľom zabezpečiť primeranú výkonnosť.
   2. Technická, právna a finančná pomoc mestským zastupiteľstvám, najmä tým, ktoré majú menšie finančné zdroje.
   3. Poskytovanie verejných služieb od malých obcí až po veľké regióny.
   4. Spolupráca v oblasti hospodárskeho a sociálneho rozvoja a vypracovávanie plánu pre provinčné okresy.
   5. Podpora všeobecných záujmov provincie.

   Diputación de Palencia je miestnou verejnou inštitúciou, ktorá rozvíja verejnú politiku v provincii Palencia a pre jej obyvateľov, ako aj spolupracuje s ústrednou vládou štátu.

   Ako hlavné aktivity môžeme uviesť technickú a finančnú pomoc na realizáciu projektov v týchto oblastiach: sociálne záležitosti, ženy, mládež a sociálne služby.

   V oblasti zamestnanosti sa provinčná rada snaží pracovať v oblasti rozvoja vidieka, životného prostredia, infraštruktúry a vybavenia.

   Provinčná rada Palencia sa takisto zaoberá kultúrnym dedičstvom, kultúrnou podporou a podporuje účasť občanov na súvisiacich aktivitách.

  • Diputaciónde Palencia
    PARTNERI
  SERVIMA

  SERVIMA

  Environmentálna poradenská spoločnosť SERVIMA, špecializujúca sa na vzdelávacie služby súvisiace…

  Agroinstitut Nitra

  Agroinstitut Nitra

  Agroinštitút Nitra, štátny podnik je rezortným vzdelávacím zariadením Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

  SIKSALI ARENDUSSLETS MTÜ

  SIKSALI ARENDUSSLETS MTÜ

  Siksali je nezisková regionálna organizácia na juhovýchode Estónska,ktorá pracuje hlavne v oblasti neformálneho…

  Aegeas

  Aegeas

  AEGEAS EKPAIDEFTIKI je vzdelávacie centrum pre dospelých, ktoré sa nachádza v centre Grécka. V modernom prostredí…

  Adesper

  Adesper

  Združenie pre udržateľný rozvoj a podporu zamestnanosti na vidieku (ADESPER) je španielska nezisková organizácia…

  Corane

  Corane

  CoraNE je portugalská nezisková organizácia s významnými schopnosťami a skúsenosťami v oblasti miestneho…

  • SERVIMA
  • Agroinstitut Nitra
  • SIKSALI ARENDUSSLETS MTÜ
  • Aegeas
  • Adesper
  • Corane
  • SERVIMA

   Environmentálna poradenská spoločnosť SERVIMA, špecializujúca sa na vzdelávacie služby súvisiace s kultúrnym dedičstvom, životným prostredím a trvalo udržateľným rozvojom, má dve doplňujúce oblasti činnosti: oddelenie technických činností (poradenstvo a štúdium) a programové oddelenie, ktoré zahŕňa odbornú prípravu, environmentálnu výchovu a výklad kultúrneho dedičstva.

   Okrem zamestnancov spoločnosti má profesionálny tím rozsiahlu sieť spolupracovníkov, ktorí ponúkajú širokú škálu služieb. Táto sieť zahŕňa profesionálov s rôznorodou kvalifikáciou: biológovia, inžinieri, archeológovia, geografi, pedagógovia, ilustrátori atď. Títo odborníci tvoria multidisciplinárny tím, ktorý nám umožňuje dosiahnuť inkluzívnu a globálnu víziu našej práce a súčasne podporuje vysokú úroveň kvality našich služieb.

   SERVIMA S.L. a hlavný tím zamestnancov zhodnotil viac ako 18 rokov skúseností najmä v rozvoji týchto aktivít:

   • Školské programy, informačné kampane, komunikácia a informácie o životnom prostredí.
   • Workshopy a aktivity zamerané na environmentálnu výchovu pre školákov.
   • Realizácia programov z oblasti prírodného a kultúrneho dedičstva vo vidieckych a mestských oblastiach pre základné a stredné vzdelávanie.
   • Vzdelávacie a interpretačné trasy a itineráre.
   • Vzdelávacie a informačné materiály. Publikácie o životnom prostredí.
   • Výstavy, múzejné projekty, audiovizuálne a vzdelávacie materiály.
   • Stratégie pre komunikáciu a propagácia programov a rôznych aktivít.
   • Štúdie vplyvov na životné prostredie, plány monitorovania životného prostredia a iné technické projekty.
   Organizácia zrealizovala viac ako 40 vzdelávacích programov a kampaní na základných a stredných školách (niektoré z nich boli ocenené cenami), 20 výstav s audiovizuálnymi a multimediálnymi materiálmi, 35 materiálov s publikovanými vzdelávacími programami, 28 tréningových programov, 12 programov a terénnych aktivít vrátane návrhu environmentálnych trás a itinerárov. Hlavné cieľové skupiny spoločnosti SERVIMA, S.L. sú: vzdelávacia komunita (učitelia a študenti), miestna samospráva, obce, združenia ...), regionálna správa, mládežnícke združenia a orhanizácie vzdelávania dospelých.
  • Agroinstitut Nitra

   Agroinštitút Nitra, štátny podnik je rezortným vzdelávacím zariadením Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Poskytuje široké portfólio služieb hlavne v oblasti ďalšieho odborného celoživotného vzdelávania, odbornej prípravy a certifikácie pôdohospodárskych poradcov, v oblasti efektívneho prístupu k informáciám a informačných zdrojom prostredníctvom informačných služieb a informačných technológií.

   Ako rezortné vzdelávacie zariadenie MPRV SR zabezpečuje ďalšie odborné vzdelávanie a odbornú prípravu pre široký okruh pracovníkov agrosektoru, rozpracováva rezortnú koncepciu a zámery ďalšieho vzdelávania do konkrétnych vzdelávacích programov a modulov, realizuje vzdelávacie projekty na národnej i medzinárodnej úrovni. Zabezpečuje odbornú prípravu a overovanie odbornej spôsobilosti pôdohospodárskych poradcov, vydáva osvedčenia o absolvovaní odbornej prípravy, spravuje Centrálny register pôdohospodárskych poradcov a rozvíja a prevádzkuje informačný systém pre poradenstvo.

   Agroinštitút má rozsiahle skúsenosti v oblasti vývinu a implementácie medzinárodných bilaterálnych a multilaterálnych projektov (LLP program Leonardo da Vinci, Grundtvig, ERASMUS Plus a rôzne bilaterálne programy).

   Portfólio služieb dopĺňajú hotelové a konferenčné služby.

  • SIKSALI ARENDUSSLETS MTÜ

   Siksali je nezisková regionálna organizácia na juhovýchode Estónska, ktorá pracuje hlavne v oblasti neformálneho vzdelávania, environmentálneho povedomia a rozvoja vidieka vrátane rozvoja vidieckej turistiky.

   Centrum sa nachádza v pohraničnej oblasti, v blízkosti Lotyšska a Ruska, na okraji prírodného parku Haanja, ktorý má prírodné zdroje pre rozvoj ekoturistiky. Jedná sa o jednu z najviac zaostalých častí krajiny, s vyššou nezamestnanosťou a nižšími mzdami. Počet obyvateľov neustále klesá, veľa ľudí sa pohybuje do väčších miest alebo do zahraničia.

   Organizácia bola založená v roku 2002 s cieľom pomôcť poľnohospodárom nájsť nové nápady pre alternatívne ekonomické aktivity na vidieku a vidiecku turistiku a ekoturistiku, ktoré možno považovať za perfektné možnosti rozvoja. Týmto spôsobom našou hlavnou cieľovou skupinou je vidiecke obyvateľstvo, vrátane nezamestnaných, ohrozených sociálnym a hospodárskym vylúčením z dôvodu ich okrajovej situácie a ťažkej sociálno-ekonomickej situácie.

   Celkovo sme dokončili viac ako 100 projektov (medzinárodných, národných, regionálnych a miestnych) s SDC ako koordinátorom alebo partnerom. Vďaka programom Leonardo da Vinci a Grundtvig, Švédskemu inštitútu, Severskej rade ministrov atď. sme viac ako 10 rokov spolupracovali s inými európskymi krajinami a organizáciami, nehovoriac o mnohých estónskych národných programoch. V celej Európe sme hostili desiatky projektov mobility.

  • Aegeas

   AEGEAS EKPAIDEFTIKI je vzdelávacie centrum pre dospelých, ktoré sa nachádza v centre Grécka. V modernom prostredí so všetkým potrebným vybavením ponúka vysoko kvalitné tréningové služby v rôznych oblastiach.

   Organizácia ponúka vysoko žiadané odbory pre svojich študentov, čím poskytuje životaschopné riešenie pre ich budúci profesionálny rozvoj.

   Okrem toho AEGEAS EKPAIDEFTIKI spolupracuje aj so zraniteľnými sociálnymi skupinami alebo jednotlivcami, ako sú nezamestnaní, NEETs, ľudia žijúci v odľahlých horských oblastiach atď. Za účelom zlepšenia ich zručností a schopností potrebných pre ich úspešnú integráciu na trhu práce, organizácia realizuje na mieru šité semináre, sprevádzané odborným poradenstvom, ako aj pracovné stáže so spolupracujúcimi spoločnosťami.

   Organizácia má tiež koherentnú európsku orientáciu, pretože jej cieľom je aktívne sa podieľať na plánovaní, realizácii, hodnotení a monitorovaní európskych a národných projektov a súvisiacich aktivít, zameraných predovšetkým na boj proti nezamestnanosti a skalitnenie celoživotného vzdelávania, ako prostriedku úspešnej kariéry.

  • Adesper

   Združenie pre udržateľný rozvoj a podporu zamestnanosti na vidieku (ADESPER) je španielska nezisková organizácia, tvorená niekoľkými sociálnymi aktérmi z oblasti rozvoja vidieka a miestneho rozvoja. ADESPER má bohaté skúsenosti v oblasti trvalo udržateľného rozvoja vidieka; zaoberá sa viacerými aktivitami: vzdelávanie a tvorba pracovných miest

   Hlavným záujmom organizácie je vzdelávanie a zvyšovanie kvalifikácie ľudí v nových oblastiach zamestnania, ako aj využívanie nových informačných a komunikačných technológií na vzdelávanie a výučbu znevýhodnených a diskriminovaných ľudí (vidiecke ženy, mladí ľudia hľadajúci prvé zamestnanie, sociálne diskriminované osoby, osoby so zdravotným postihnutím , ľudia, ktorí potrebujú znova vstúpiť na trh práce ... atď.).

   Týmito aktivitami podporuje vytváranie pracovných miest ako možnosť, ako sa vyhnúť vyľudňovaniu vidieka a zlepšenia sociálnych a hospodárskych podmienok vo vidieckych oblastiach.

   Skúsenosti: Združenie sa aktívne podieľa na mnohých iniciatívach v rámci programov ako ERASMUS +, Leonardo da Vinci, Biodiversity Foundation, Equal, Leader a Interreg. Má veľké skúsenosti v oblati miestneho rozvoja a nadnárodnej spolupráce, rovnako ako aj v správe fondov Spoločenstva.

  • Corane

   CoraNE je portugalská nezisková organizácia s významnými schopnosťami a skúsenosťami v oblasti miestneho rozvoja a rozvoja vidieka. Založená bola v roku 1995, s cieľovou oblasťou známou ako Terra Fria Transmontano, tvorenou obcami Bragança, Miranda do Douro, Vimioso a Vinhais.

   Hlavným cieľom vytvorenia organizácie bol sociálny, hospodársky a kultúrny rozvoj regiónu prostredníctvom valorizácie, propagácie a kapitalizácie lokálnych a endogénnych zdrojov, prostredníctvom implementácie rozvojových projektov v regióne. Jedným z cieľov stratégie miestneho rozvoja CoraNE je realizácia odbornej prípravy zamestnancov, technikov a manažérov inštitucionálneho rámca a miestnej populácie všeobecne.

   CoraNE podporuje vzdelávacie aktivity v rámci operačného programu Ľudské zdroje (POPH), a to najmä v rámci vzdelávania dospelých a odbornej prípravy (AET) a Certifikovaného modulárneho vzdelávania (CMT) od roku 2008. Skúsenosti: Leader II, Leader + a PRODER; Life, Interreg, Leonardo, Equal, POEFDS, Agro, Agris, ON a POPH.

  • SERVIMA
  • Agroinstitut Nitra
  • SIKSALI ARENDUSSLETS MTÜ
  • Aegeas
  • Adesper
  • Corane
  PRISPIEVATELIA
  (Español)
  Ministerio Y Sepi

  Cofinanciado por el programa ERASMUS+ de la Union Europea.
  PROYECTO 2016-1-ES01-KA201-025378

  Esta publicación refleja solamente el punto de vista del autor y la Comisión Europea no es responsable del uso que de ella pueda hacerse.

  (Español)

  Coordinador

  Diputación de Palencia
  • Diputación de Palencia
  • Diputación de Palencia

   Diputación Provincial de Palencia es la Institución en España para administrar el gobierno autónomo de una provincia. Una provincia es una organización local para agrupar ayuntamientos que tienen sus propias leyes y pueden hacer uso de ellas.

   Estas son las funciones de esta institución:

   1. Coordinar los servicios municipales para asegurar un desempeño adecuado.
   2. Asistencia técnica, jurídica y financiera a los ayuntamientos, especialmente a aquellos con menores recursos financieros.
   3. Prestación de servicios públicos desde pequeños ayuntamientos a amplias regiones.
   4. Colaborar en el desarrollo económico y social y hacer una planificación para el distrito provincial.
   5. Promover en general los intereses de la provincia en particular.

   Diputación de Palencia es una institución pública local para desarrollar políticas públicas en la provincia de Palencia y sus habitantes, así como para cooperar con la administración central del Estado.

   Como sus principales actividades, podemos encontrar asistencia técnica y financiera para hacer posibles proyectos en estas áreas: asuntos sociales, mujeres, juventud y servicios sociales.

   Concernig al empleo, la "Diputación" busca desarrollo rural, medio ambiente, infraestructuras y equipamientos.

   Finalmente, la "Diputación" se ocupa de la herencia, la promoción cultural y la participación ciudadana.

   https://www.diputaciondepalencia.es
  • Diputación de Palencia
  (Español)

  Socios
  Asociación Estratégica

  SERVIMA
  Agroinstitut Nitra
  SIKSALI ARENDUSSLETS MTÜ
  Aegeas
  Adesper
  Corane
  • SERVIMA
  • Agroinstitut Nitra
  • SIKSALI ARENDUSSLETS MTÜ
  • Aegeas
  • Adesper
  • Corane
  • SERVIMA

   La empresa de consultoría ambiental SERVIMA especializada en SERVICIOS EDUCATIVOS relacionados con PATRIMONIO, MEDIO AMBIENTE y SOSTENIBILIDAD.IT cuenta con dos áreas de actuación que se complementan: Departamento Técnico (Consultoría y Estudios) y Departamento de Programas, que incluye Formación, Educación y Medio Ambiente Y la interpretación del patrimonio.

   Además del personal de la empresa, el equipo profesional cuenta con una gran red de colaboradores que ofrecen una respuesta satisfactoria a una amplia gama de servicios. Incluye profesionales con calificaciones muy diferentes: Biólogos, Ingenieros, Arqueólogos, Geógrafos, Educadores, Ilustradores, etc. Un equipo multidisciplinario que nos permite lograr una visión inclusiva y global de nuestros trabajos y, al mismo tiempo, facilita el cumplimiento de un alto nivel de calidad en nuestros servicios.

   SERVIMA S.L. Y su equipo principal ha acumulado 18 años de experiencia desarrollando principalmente las siguientes actividades:

   • Programas escolares, campañas de sensibilización, comunicación e información ambiental.
   • Workshops y actividades de educación ambiental para escolares.
   • Realizar programas e interpretaciones del patrimonio natural y cultural, en las zonas rurales y urbanas, para la enseñanza primaria y secundaria.
   • Rutas y itinerarios educativos e interpretativos.
   • Materiales didácticos y informativos. Publicaciones medioambientales.
   • Expositions.Museum projects.ICT materiales audiovisuales y educativos.
   • Estrategias de comunicación y difusión de los programas y actividades de las distintas administraciones.
   • Estudios de impacto ambiental, planes de monitoreo ambiental y otros proyectos técnicos.

   Juntos han desarrollado más de 40 programas y campañas educativas en escuelas de enseñanza primaria y secundaria (algunas de ellas reconocidas con premios como el Premio OMPROVEMENT PLAN E INNOVACIÓN EDUCATIVA otorgado por la administración educativa), 20 exposiciones con materiales audiovisuales y multimedia desarrollados 35 materiales educativos Publicados, 28 programas de capacitación, 12 programas y actividades de divulgación, incluyendo el diseño del ambiente de rutas e itinerarios.

   El objetivo principal del trabajo realizado por SERVIMA, S.L. Son: la comunidad educativa (profesores y estudiantes), el gobierno local, municipios, asociaciones ...), la administración regional (diferentes departamentos de la Junta de Castilla y León), las asociaciones de jóvenes y la educación de adultos...

  • Agroinstitut Nitra

   Agroinstitut Nitra es una institución de formación del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Regional de la República Eslovaca establecida en 1967. Agroinštitút Nitra ofrece una amplia gama de servicios, especialmente en el ámbito de la educación permanente y los servicios de asesoramiento agrícola.

   Los principales objetivos estratégicos de Agroinstitut:

   • Contribución al desarrollo de los recursos humanos en el sector agrícola
   • Capacitación de agricultores
   • Capacitación de asesores
   • Coordinación de los centros de asesoramiento en Eslovaquia

   Trabajan con muchas organizaciones en el sector de la agricultura y el desarrollo rural, así como fuera del sector. Nuestros socios de largo tiempo son MPRV SR, PPA, escuelas secundarias, universidades, asociaciones profesionales y sindicatos, ONGs y oficinas de trabajo.

   Agroinstitut tiene una experiencia significativa en el desarrollo y la ejecución de proyectos bilaterales y multilaterales internacionales (programas LLP Leonardo da Vinci, Grundtvig, diferentes programas bilaterales) y también acciones de movilidad. Experiencia en la ejecución del proyecto de movilidad como organización receptora dentro del proyecto de cooperación bilateral LLP (Flanders, Grecia, Kazajstán, Países Bajos ...). El departamento TIC de nuestra organización también proporciona servicios de TIC para temas del sector agrícola (desarrollo de sitios web, desarrollo de E-learning, diseño gráfico e impresión).

   Agroinstitut asegura la elaboración e implementación del concepto y estrategia de educación y capacitación a través de programas acreditados de capacitación en el campo de:

   • Economía y Gestión
   • las pequeñas y medianas empresas en las zonas rurales,
   • pequeños y jóvenes agricultores,
   • derecho agrícola y justicia,
   • desarrollo rural sostenible, turismo rural y agroturismo,
   • producción y elaboración de alimentos de alta calidad y seguros,
   • actividades de diversificación,
   • nuevas tecnologías,
   • buenas condiciones agrícolas y medioambientales, cumplimiento, agricultura
   http://www.agroinstitut.sk
  • SIKSALI ARENDUSSLETS MTÜ

   Siksali Development Center es una organización regional sin fines de lucro en el sudeste de Estonia que trabaja principalmente en los campos de la educación informal y no formal, la sensibilización medioambiental y el desarrollo rural, incluido el desarrollo del turismo rural. El Centro está situado en la zona fronteriza, cerca de Letonia y Rusia, al borde del Parque Natural de Haanja, que propone un recurso natural de Gerat para el desarrollo del ecoturismo. Esta es una de las partes más subdesarrolladas del país, con mayor desempleo y salarios más bajos. La población está disminuyendo constantemente, muchas personas se están moviendo a ciudades más grandes o en el extranjero. El Centro fue creado en 2002 para ayudar a los campesinos a encontrar nuevas ideas para actividades económicas alternativas en el campo y el turismo rural y el ecoturismo son vistos como perfectas posibilidades de ser desarrolladas. De este modo, nuestro principal grupo objetivo es la población rural, incluidos los desempleados, en riesgo de exclusión social y económica debido a su situación periférica y su difícil situación socioeconómica. Buscamos constantemente formas de mejorar su vida, encontrar nuevas posibilidades de creación de empleo, activar zonas rurales, etc. Durante más de 10 años, han trabajado con más de 20 proyectos financiados por la UE en el campo del desarrollo rural. Esto incluye, por ejemplo, el trabajo con el sector del turismo rural (que a menudo combina tanto los sectores agrícolas de pequeña escala como los de alimentación). En cuanto al trabajo con personas desempleadas + emprendimiento, estuvimos involucrados en un proyecto de Acción Común PROACT y el proyecto Grundtvig 1 CAERA, que fueron para activar a las mujeres desempleadas rurales para crear su propia empresa. Los desempleados han sido un grupo objetivo importante de muchos de nuestros proyectos LdV ToI.

   En 2003-2005, fueron socios en un proyecto de Acción Común - Promoción de Oportunidades Rurales y Tradiciones Culturales. Realizamos diferentes cursos de formación para mujeres jóvenes que viven en zonas rurales que desean iniciar su propia empresa o mejorar su posición en el mercado de trabajo

   En 2005-2007 eran socios en un proyecto de 2 años Grundtvig 1 CAERA - Currículo para la Educación de Adultos en Áreas Rurales. El proyecto combinó los temas de activación rural y turismo rural en un conjunto de cursos de formación y actividades de apoyo para los habitantes rurales europeos.

   En 2006-2008 participaron en un proyecto piloto Leonardo da Vinci de dos años de duración: el proyecto "Cómo gestionar mis propias capacidades" para permitir a los desempleados evaluar sus habilidades y competencias para hacer una carrera en la industria del turismo.

   En 2007-2009 participaron en un proyecto de transferencia de innovación Leonardo da Vinci AGRONATUR, un proyecto que combina el turismo activo y el turismo de naturaleza para crear empleo en las zonas rurales.

   En 2010-2012 han sido Leonardo da Vinci en un proyecto de transferencia de innovación "INTEPA", un proyecto sobre la interpretación del patrimonio para crear empleo en las zonas rurales.

   En total, han completado más de 100 proyectos (internacionales, nacionales, regionales y locales) con la COSUDE como coordinadora o socio. También han tenido más de 10 años de cooperación con otros países y organizaciones europeos gracias al programa Leonardo da Vinci y Grundtvig, al Instituto Sueco, al Consejo Nórdico de Ministros, etc., sin mencionar los numerosos programas nacionales estonios. Hemos acogido decenas de proyectos de movilidad de toda Europa.

   SDC fue nombrado socio oficial de cooperación del Centro Estonio de Inversión Ambiental y coordinó el Programa de Medioambiente Ambiental en el condado de Võru desde 2003-2009. La COSUDE participará en el proyecto, participando en todas las actividades acordadas.

   Utilizaremos nuestras redes de difusión para difundir el proyecto tanto en Estonia como en el extranjero. Estaremos organizando una reunión de proyecto en Estonia y estamos dispuestos a acoger movilidades adicionales a Estonia.

   http://www.siksali.ee
  • Aegeas

   AEGEAS EKPAIDEFTIKI es un centro de formación para adultos, situado en el centro de Grecia. En un entorno moderno equipado con todas las comodidades necesarias, ofrece servicios de formación de alta calidad en los siguientes campos:

   • Enfermería - Asistente de Obstetricia
   • Asistente de Terapia Ocupacional
   • Auxiliar de enfermería
   • Cocinero
   • Repostero
   • Entrenador deportivo
   • Gestión y Finanzas en el Sector Salud
   • Gestión y Finanzas en el Sector Turístico
   • Asistente de Primera Infancia

   La organización ofrece especialidades muy buscadas a sus estudiantes, proporcionando así una solución viable para su futuro desarrollo profesional y éxito.

   Además de las especialidades mencionadas anteriormente, AEGEAS EKPAIDEFTIKI también trabaja con grupos sociales vulnerables o con individuos que corren el riesgo de ser excluidos socialmente, como desempleados, NEETS, personas que residen en zonas montañosas remotas, etc. Para dotarlos de todo lo necesario Habilidades y destrezas necesarias para su integración exitosa en el mercado de trabajo, la organización implementa seminarios hechos a la medida acompañados de orientación y asesoramiento profesional, así como prácticas de trabajo con empresas colaboradoras.

   La organización tiene también una orientación europea coherente, ya que tiene como objetivo participar activamente en la planificación, ejecución, evaluación y seguimiento de proyectos europeos y nacionales y actividades conexas, dirigidas principalmente a combatir el desempleo ya mejorar el aprendizaje permanente como Medios para una exitosa carrera profesional.

   Información del centro de formación

   • Instalaciones de 1.800 m2
   • 6 aulas totalmente equipadas
   • Enfermería, terapia ocupacional, cocina y pastelería, talleres de la primera infancia
   • Rincón de la web y wi-fi
   • Biblioteca especializada
   • Oficinas docentes y otros espacios administrativos
   • Oficina de empleo para graduados.
   Las actividades de AEGEAS EKPAIDEFTIKI pueden resumirse de la siguiente manera:
   1. Prestación de servicios educativos de alta calidad a adultos en especialidades especialmente buscadas por el actual mercado laboral griego. Los cursos tienen una duración de 5 semestres académicos (4 semestres de teoría y 1 semestre de prácticas en las empresas colaboradoras) y se acompañan de medidas que favorezcan la empleabilidad de los estudiantes.
   2. La entrega de seminarios nacionales de formación profesional a la medida para las personas en paro, los grupos en el riesgo de ser excluidos de la sociedad y los profesionales que necesitan actualizar sus conocimientos y habilidades. La extensa red de colaboradores expertos de la organización son responsables de diseñar los programas de capacitación de acuerdo a las necesidades de formación de cada grupo objetivo y otro especialista organizar las medidas de acompañamiento, así como para mejorar la empleabilidad de cada grupo (intervenciones, aprendizaje y empleo en las colocaciones personalizado, Seguimiento etc)
   3. Un esfuerzo intensivo con el fin de mejorar la dimensión europea de las actividades previstas, con el fin de participar en las actividades de redes dedicadas al intercambio de las mejores prácticas y know how en el campo de la formación profesional y el aprendizaje permanente.
   http://www.aegeas.edu.gr
  • Adesper

   AGRUPACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA PROMOCIÓN DEL EMPLEO RURAL (ADESPER) es una organización nacional sin fines de lucro con personalidad jurídica; Fue fundada como "Asociación".

   Está compuesta por diferentes Entidades y Organizaciones físicas y jurídicas, Asociaciones, PYME y Agentes Sociales que tienen una enorme experiencia en la gestión del desarrollo rural mediante la realización de acciones formativas y la creación de nuevos campos de empleo. (Autoempleo, cooperativas rurales y PYME rurales).

   El principal objetivo de Adesper es evitar el alto nivel de despoblación en las zonas rurales; Adesper quiere fijar la población en esas zonas rurales, así como promover las condiciones sociales y económicas en el medio rural. El principal interés de Adesper es capacitar y capacitar a las personas en estos nuevos campos de empleo y también el uso de las nuevas tecnologías de información y comunicación para capacitar y enseñar a las personas desfavorecidas y discriminadas (mujeres rurales, jóvenes que buscan su primer empleo, , Las personas que necesitan volver a entrar en el mercado de trabajo ... etc).

   Dentro de este objetivo ADESPER ha trabajado intensamente en varios proyectos europeos en los Programas Leonardo Da Vinci, LEADER, LIFE, INTERREG e EQUAL para trabajar para la profesionalización de los jóvenes "rurales", la cualificación, el desarrollo agrícola y la protección del medio rural.

   ADESPER pertenece a la "Asociación Española de Desarrollo", que desarrolla varios proyectos regionales, nacionales y europeos en diferentes ámbitos de desarrollo rural, agrícola y medioambiental.

   Tiene amplia experiencia en el campo del desarrollo rural sostenible. Se ocupa de este último desde un doble punto de vista: la formación y la creación de trabajo. De esta manera, fomenta la generación de empleo como forma de evitar el despoblamiento rural y mejorar las condiciones sociales y económicas en las zonas rurales. Cuenta con una amplia experiencia en el ámbito del desarrollo local y de la cooperación transnacional, así como en la gestión de los Fondos Comunitarios.

   La asociación ha participado añadiendo valor al Patrimonio Rural dentro de la Iniciativa Comunitaria Interreg. Como iniciativas como Innovación y Desarrollo del espíritu emprendedor en la Red Nature 2000.

   Ha participado en capacitación ambiental y sensibilización para la conservación y manejo de la biodiversidad de recursos naturales relacionados con bosques y áreas rurales dentro de la Fundación Biodiversidad.

   Participación en los planes de formación para la formación profesional en proyectos transnacionales del programa Leonardo Da Vinci. En más de 15 años de experiencia ADESPER ha participado en unos 14 proyectos Leonardo Da Vinci se centró en la adaptación y transferencia de itinerarios innovadores a las zonas rurales, promoviendo así el desarrollo rural, el autoempleo y el emprendimiento social.

   ADESPER ha participado en la conciliación laboral dentro de la iniciativa comunitaria EQUAL.

   Desarrolló e implementó un programa de orientación laboral, planes de factibilidad y creación de empresas dentro de determinadas actividades y actuaciones en el Proyecto AMBIEMPLEAte "Estrategia de Cooperación Interregional para promover la formación laboral y la creación de empleos de calidad en áreas rurales de alto valor ambiental pertenecientes a la Red NATURA 2000.

   Redacción y proyecto socio "Recuperación del bosque de castaños y conservación de su biodiversidad genética y paisaje en El Valle de Tietar y Las Médulas".

   http://www.adesper.com
  • Corane

   CoraNE es una organización portuguesa sin ánimo de lucro con un amplio rol de competencias y experiencia en el ámbito del desarrollo local y rural, creada en 1995, con el área de destino konown Terra Fria Transmontana, constituida por los municipios de Bragança, Miranda Do Douro, Vimioso y Vinhais. El equipo está formado por técnicos cualificados de varias áreas (9 personas). El objetivo principal de su creación es el desarrollo social, económico y cultural a través de la valorización, promoción y capitalización de las potencialidades locales mediante la ejecución de proyectos de desarrollo en la región. La valorización de sus recursos endógenos (naturales, culturales, etc.) Social, económico y cultural. El trabajo lo realiza la propia iniciativa de CoraNe o en colaboración con otras organizaciones.

   CoraNE se toma como referencia para el desarrollo de su territorio de intervención, reconocido por instituciones y público en general. Uno de los objetivos de la estrategia de desarrollo local de CoraNE es la implementación de la formación vocacional de personal, técnicos y gestores de marco institucional y Población local en general. CoraNE ha estado promoviendo la actividad formativa bajo el Eje 2 del Programa Operativo Potencial Humano (POPH), particularmente en Tipologías 2.2- Educación y Formación de Adultos (AET) y 2.3- Formaciones Modulares Certificadas (FMC), desde 2008. Continuar la misión de promover El desarrollo del territorio, la mejora de los recursos naturales y culturales y la estimulación de la creación de redes.

   Experiencia en programas: Leader II, Leader + y PRODER; Vida, Interreg, Leonardo, Equal, Igualdad entre hombres y mujeres, POEFDS, Agro, Agris, ON y POPH.

   Como organización privada de desarrollo local sin fines de lucro, CoraNE juega un papel importante y creciente en la creación de oportunidades y también desempeña un papel vital en el funcionamiento y la implementación de la democracia parcipativa CoraNE es un desarrollo local bien establecido con una experiencia, experiencia y capacidad diversas con la cooperación vital entre instituciones internacionales, nacionales y locales. Como organización no gubernamental CoraNE debe fomentar la cooperación y la comunicación entre los socios para reforzar la eficacia como actor en la implementación del desarrollo sostenible. Los 20 años de experiencia en el desarrollo de proyectos europeos obviamente nos dan experiencia y competencias como un LAG. Hemos desarrollado una gran cantidad de formación, participamos en la Carta Europea del Turismo Sostenible en Montesinho y en los Parques Naturales Internacionales del Douro e implementamos los suaves Parques Con Vida (un proyecto EQUAL con cuidados de calidad, ambientales, sociales y territoriales).

   CoraNE ha sido socio de otros dos proyectos de cooperación relevantes para este proyecto: Ambiempleate (Aldeias de Portugal), una red de apoyo a la sostenibilidad de los pueblos rurales del norte de Portugal.

   http://www.corane.pt
  • SERVIMA
  • Agroinstitut Nitra
  • SIKSALI ARENDUSSLETS MTÜ
  • Aegeas
  • Adesper
  • Corane